La circulation routière constitue une des principales sources de nuisance sonore, d’insécurité et de mauvaise qualité de l’air pour la population. À Forest, elle a augmenté de 30 % de 2001 à 2011 et n’a cessé de croître depuis lors. La voiture n’est pas une solution efficace pour se déplacer en ville : il faut donc favoriser les alternatives, et cela passe notamment par un réaménagement des espaces publics afin de favoriser leur utilisation par les usagers les plus faibles, en premier lieu les enfants.

Het wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van geluidsoverlast, onveiligheid en slechte luchtkwaliteit in onze gemeente. In Vorst is het wegverkeer van 2001 tot 2011 met 30% gegroeid, en het blijft toenemen. De auto is geen efficiënt middel om zich in de stad te verplaatsen: het is noodzakelijk om alternatieven te promoten, door middel van het herinrichten van de openbare ruimte zodat de zwakkere gebruikers, vooral kinderen, zich er veilig voelen.

NOS PROPOSITIONS

  • Mettre en place un plan de mobilité visant à éviter le trafic de transit dans les quartiers et devant les écoles et les crèches.
  • Poursuivre la généralisation des zones 30 dans les zones résidentielles et/ ou densément peuplées en garantissant leur respect par des radars et par des aménagements spécifiques des voiries.
  • Poursuivre la création d’alternatives à l’utilisation quotidienne de la voiture en développement les capacités de déplacement intermodal. Mettre en place un vrai plan de stationnement et d’accès vers Forest National en prévoyant un parking de délestage et des navettes les soirs d’événements.
  • Multiplier les espaces de jeu, notamment dans les quartiers denses (Albert, Altitude 100, Parc-Roi, Primeurs, Saint-Antoine, Wiels) : créer des plaines et des « pocket parks« , augmenter la lucidité des espaces publics (création d’aires de jeu sur des oreilles de trottoir ou des espaces inoccupés, permettre le détournement du mobilier urbain…), ouvrir (comme cela se fait à l’école communale 1/2 de Saint Gilles) les cours de récréation des écoles durant le week-end et les vacances scolaires.
  • Augmenter le nombre de rues “apaisées” sans circulation automobile.

Vous voulez en savoir plus? http://www.ecolo-forest.be/notre-programme

ONZE VOORSTELLEN

  • Een mobiliteitsplan uittekenen om ze het doorgaand verkeer in de buurt van scholen en kinderverblijven te vermijden.
  • Doorgaan met de invoering van de algemene zone 30 in residentiële wijken en de naleving ervan doen respecteren via radars en snelheidsremmers.
  • Nog meer alternatieven uitwerken voor het dagelijks autogebruik, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van gemengd vervoer, een verkeers- en parkeerplan voor Vorst Nationaal, met behulp van een parkeergarage en shuttlebussen bij concerten.
  • De toename van het aantal speelruimtes, vooral in dichtbevolkte gebieden (Albert, Hoogte 100, het Park en Koningslaan, Vroege Groenten/Primeurs, St Antonius, Wiels): het aanleggen van pleinen en pocketparken, meer speelsheid in de openbare ruimte (spelletjes op het voetpad of vrije ruimte, het toestaan van het creatief omgaan met straatinfrastructuur…), het openstellen van de speelruimtes van scholen tijdens het weekend of vakantieperiodes, zoals reeds gebeurt in Sint-Gillis.
  • Verhoging van het aantal “stille” straten zonder autoverkeer.